Bilişsel Müdahale Programları

  • PASS Teorisi ve PASS Bilişsel Müdahale Programı
  • Disleksi Müdahale Programı (DMP)
  • PREP
  • DEM-OKU

PASS  Teorisi ve PASS Bilişsel Müdahale Programı

PASS teorisine göre beyinde öğrenmeyi gerçekleştiren 4 alan etkindir. Bunlar: dikkat, planlama, eşzamanlılık ve ardıllık alanlarıdır. Bu alanlardan bir veya birden fazlasında meydana gelen aksamalar nedeniyle öğrenmeye ket vurulur. Öğrenmede meydana gelen bu aksamalar sonucu hiperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal problemler vb. rahatsızlıklar görülebilir.

Dikkat: Belli bir duruma odaklanmayı, gerektiğinde diğer uyarıcılardan etkilenmemeyi sağlayan zihinsel işlem alanıdır.

Planlama: Karar verme, problemlere alternatif çözümler üretme ve seçme, dürtülerini kontrol etme becerilerinin gerçekleştirildiği zihinsel işleme alanıdır. Akademik, sosyal ve duygusal alanların düzenlenmesi için gereklidir.

Eşzamanlılık: Sözel bilgilerin görselleştirilip, anlamlandırılmasını sağlayan alandır.

Ardıllık: Hafızanın temsilidir. Uyaranları zincire benzer şekilde, özel bir sıra haline getiren işlem alanıdır.

Öğrencinin akılcı çözümler üretebilmesi ve çıkarımlar yapabilmesi için beynin bütüncül çalışması gerektiği yaklaşımına dayanan bu program beyindeki 4 bilişsel işlem alanının gelişmesine yönelik çalışmalara sunar.
Bilişsel becerilerin değerlendirilmesinde CAS testi uygulanır. CAS testi sonuçlarına göre her öğrenciye özel müdahale programı hazırlanarak uygulanır.

CAS Testi
CAS (Cognitive Assesment System) 5-17 yaş arası çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeye yönelik bir testtir. PASS teorisindeki 4 alanı ölçer ve 12 alt testten oluşur. Test sonucuna göre öğrenciye özel bireysel programlar oluşturulur ve uygulanır. Hangi amaçla yapılır? -Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, üstün zeka durumlarının belirlenmesinin yanı sıra bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla her çocuğa uygulanabilmektedir.

WISC-IV Zeka Testi
6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay arası çocukların zihinsel becerilerini değerlendirmeye yönelik zeka testidir. 4 alan ve 15 alt testten oluşur. Hangi amaçla yapılır? -Çocuğun güçlü ve zayıf becerilerinin belirlenip gerekli alanların desteklenmesi amacıyla her çocuğa uygulanabilmektedir.

PREP
Prep; okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Okuma eylemi için eşzamanlı ve ardıl alanların etkin olması gerekir, bu alanlarda meydana gelen sorunlar sonucu okuma güçlüğü görülür. Bu nedenle ağırlıklı olarak eşzamanlı ve ardıl alanlar üzerinde durulur. 2.sınıftan itibaren ,29 harfi bilen her çocuğa uygulanabilir. Öğrencinin düşük olan performanslarını geliştirmeye yönelik özel program uygulanır.

SOBAT (Sesli Okuma Becerileri Testi)
Özel öğrenme güçlüğü olan veya okumada güçlük yaşayan ve herhangi bir tanı almamış 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmek için geliştirilmiş standart bir sesli okuma testidir.

DEM-OKU (Disleksi Eğitim Müdahaleleri)
Disleksi tanısı almış veya disleksi riski olan öğrencilerin okuma becerisini geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır.

DMP (Disleksi Müdahale Programı)

Disleksili bireylerde görsel işlemleme, fonolojik farkındalık, bellek ve patern becerisini destekleyen bir müdahale programıdır.

Rorschach Testi
7 yaşından itibaren herkese uygulanabilen projektif bir testtir. Üzerinden mürekkep lekelerinden oluşan şekiller bulunan 10 karttan oluşur. Bireyin kişiliği, iç dünyası, duygulanımı hakkında bilgi verir.

CAT Çocuklar için Algı Testi
3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Çocuktan, üzerinde resimler olan 10 kartla ilgili hikaye oluşturması istenir. İç dünyanın keşfedilmesi, varsa yaşanılan çatışmaların tespit edilmesi için kullanılır.

TAT Tematik Algı Testi
Ergen ve yetişkinlere uygulanan projektif bir testtir. Kişiden kartlara bakarak hikaye anlatması istenir. İç dünyanın ve benliğin anlaşılması, çatışmaların tespiti için yardımcı bir testtir.

Gelişim Testleri
Çocukların yaşlarına uygun sosyal, zihinsel ve hareket gelişimi gösterip göstermediklerini tespit etmek amacıyla uygulanan bir takım testlerdir.